Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony www.adaptacja24.pl.
 2. Strona www.adaptacja24.pl stanowi własność firmy IQDESIGN Daniel Sielowski, ul. Księska 27/5, 52-020 Wrocław , NIP 9151519207, REGON 76040715594, adres biura: 55-002 Łany, ul. Wesoła 11.
 3. Publikowane na stronie www.adaptacja24.pl treści oraz szata graficzna chronione są prawem autorskim.
 4. Wszelkich informacji dotyczących usług świadczonych przez firmę IQDESIGN Daniel Sielowski można uzyskać drogą mailową pod adresem biuro@adaptacja24.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 516 520 059 lub osobiście w biurze firmy.
 5. Świadczona przez firmę IQDESIGN Daniel Sielowski usługa adapatacji projektów jest każdorazowo indywidualnie precyzowana w umowie z Klientem. Niniejszy regulamin nie określa szczegółowego opisu i zakresu świadczonej usługi.

II. Słownik pojęć

 1. IQDESIGN Daniel Sielowski – firma wskazana w dziale I pkt 2 tego regulaminu, będąca właścicielem strony, jak również usługodawcą.
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca poprzez niniejszą stronę internetową z usług IQDESIGN Daniel Sielowski, która podpisała umowę na świadczenie przez IQDESIGN Daniel Sielowski usług adaptacji projektu.
 3. Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła za pośrednictwem niniejszej strony internetowej formularz bezpłatnej wyceny.
 4. Umowa – umowa jaką zawiera IQDESIGN Daniel Sielowski z Klientem, która jest indywidualizowana po uzgodnieniach z poszczególnym Klientem.
 5. Projekt typowy – projekt przedstawiony przez Inwestora/Klienta firmie IQDESIGN Daniel Sielowski do adaptacji i/ lub wykonania zmian w projekcie.
 6. Adaptacja projektu / Zmiany w Projekcie– usługa świadczona przez IQDESIGN Daniel Sielowski na rzecz Klienta na podstawie Umowy zgodnie z jej treścią.
 7. Opłaty – opłaty, które ponosi Klient za usługi świadczone przez IQDESIGN Daniel Sielowski, ustalone w Umowie, związane z przygotowaniem adaptacji projektu i/ lub zmianami w projekcie.
 8. Formularz bezpłatnej wyceny – zamieszczony na niniejszej stronie aktywny formularz, wypełnienie i przesłanie którego stanowi dla IQDESIGN Daniel Sielowski podstawę dokonania bezpłatnej wyceny potencjalnej usługi na rzecz Inwestora oraz wyrażenie zgody przez osobę wypełniającą na przetwarzanie danych osobowych.

III. Adaptacja projektu

 1. W celu skorzystania ze świadczonej przez IQDESIGN Daniel Sielowski usługi Adaptacji i/ lub Zmian w Projekcie projektu, należy:
  a) Zapoznać się z treścią niniejszej strony internetowej, w tym tego regulaminu,
  b) Wypełnić i przesłać Formularz bezpłatnej wyceny usługi, znajdujący się na niniejszej stronie internetowej lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo,
  c) Po zaakceptowaniu przez Klienta wyceny usługi przygotowanej przez IQDESIGN Daniel Sielowski, podpisać Umowę,
  d) Dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i informacje,
  e) Dokonać zapłaty za usługę na wskazane w Umowie konto,
 2. IQDESIGN Daniel Sielowski po dokonaniu czynności określonych w pkt 1, przystąpi do niezwłocznego wykonania usługi, tak by jej zakończenie było zgodne z postanowieniami Umowy.
 3. Ze względu na zindywidualizowany charakter świadczonych przez IQDESIGN Daniel Sielowski usług, wszelkie szczegóły dotyczące Adaptacji Projektu i/ lub Zmian w Projekcie będą określane Umową.
 4. IQDESIGN Daniel Sielowski nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie bezpłatnej wyceny w oparciu o pomyłkowo lub błędnie podane danych stanowiących podstawę wyceny.
 5. Dokonana bezpłatna wycena przez IQDESIGN Daniel Sielowski może ulec zmianie, jeśli po przedłożeniu dokumentów wyjdą na jaw istotne okoliczności wpływające na zakres usługi, których Inwestor nie podał w formularzu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu.
 2. Wysłanie Formularza bezpłatnej wyceny jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu oraz treścią Umowy (jej formularza).